Πώς είπατε;;

Κάποιες ειδήσεις, κυριολεκτικά σε κουφαίνουν...